Algemene voorwaarden


Algemene VoorwaardenAlle diensten van Hondgenoot worden aangeboden onder toepassing van de volgende Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen in bijzondere gevallen en schriftelijk door Hondgenoot worden afgeweken.

1. Definities
a. Wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over Hondgenoot dan wordt hiermee bedoeld; Hondgenoot ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Splinter en Zo dossiernummer 62696521.

b. Cliënt: de natuurlijke of- rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie bestaat uit hoofde van met ons gesloten koop overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

c. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. Rechten van de cliënt
a. Persoonlijke informatie van de cliënt zal nooit, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers, worden gedeeld met anderen.

b. De cliënt en/of zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier en recht op informatie over de aard van de problematiek en de voorgestelde interventie(s).

3. Betaling van facturen
a. Betaling van de diensten van Hondgenoot vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL04 TRIO 0198092202 t.n.v. GGCM Splinter te Schalkhaar. Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.

b. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

c. Bij een offerte zullen tijdsinvestering en aantal deelnemers worden beschreven.

4. Klachten
a. Heeft u een klacht over de hulpverlening door Hondgenoot dan kunt u die klacht richten aan info@hondgenoot.nl. Wij zullen er alles aan doen om in eerste instantie uw klacht in onderling overleg zo goed mogelijk op te lossen.

b. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot het Zorgportaal. Meer informatie kunt u vinden op www.zorgportaal.nl.

5. Aanmeldingen
a. Heeft u belangstelling voor een dienst van Hondgenoot, dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier op de website, via info@hondgenoot.nl of telefonisch op nummer 06-14400710.

b. U wordt benaderd voor een vrijblijvend intake gesprek.

b. Hierna ontvangt u een inschrijfformulier, spelregels en een nota. Het recht op deelname is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.

c. De betaling dient te gebeuren door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL04 TRIO 0198092202 t.n.v. GGCM Splinter te Schalkhaar.

d. Annulering van de inschrijving is kosteloos mogelijk tot twee weken voor aanvang van de training. Eventueel ontvangen betalingen worden in dat geval door Hondgenoot volledig geretourneerd. Vindt annulering van de inschrijving plaats binnen twee weken voor aanvang van de training dan brengt Hondgenoot daarvoor de volgende kosten in rekening:

e. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de training: 25% van de kosten van de training.
f. Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de training: 50% van de kosten van de training.
g. Bij annulering tot 1 dag voor aanvang van de training: 100% van de kosten van de training.

h. Door Hondgenoot ontvangen betalingen zullen, onder inhouding van de bovenstaande kosten, worden geretourneerd. Was er nog geen betaling ontvangen, dan maakt u het verschuldigde bedrag over. U ontvangt een creditnota.

i. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

6. Individuele begeleiding Hondgenoot
a. Hondgenoot zet honden in bij individuele begeleiding.

b. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid bevonden conform de eisen van Mens en Hond Consultancy. Tijdens onze begeleiding is alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. Hondgenoot is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijk incident.

c. Wanneer door overmacht geen van de honden van het Hondgenoot team uitgebracht kunnen worden op een training, zal de training worden verzet.

d. Indien gewerkt wordt met een of meer honden die door Hondgenoot worden ingebracht dan zullen zijzelf een evaluatie van de geschiktheid van de hond uitvoeren.

e. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan kan gewerkt worden met andere honden die door Hondgenoot worden ingebracht.

d. Hondgenoot is gerechtigd op ieder moment zonder opgaaf van redenen een belangstellende uit te sluiten van deelname. Vindt uitsluiting plaats vóór het begin van een cursus of workshop dan zal een eventueel reeds ontvangen betaling volledig worden gerestitueerd. Wordt een deelnemer lopende een cursus of workshop van verdere deelname uitgesloten dan vindt géén restitutie plaats.

e. Individuele begeleiding door Hondgenoot vindt slechts op afspraak plaats.

f. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.

g. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt een no-show tarief in rekening gebracht gelijk aan de kosten van één uur begeleiding of therapie.

h. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Hondgenoot voor de oorspronkelijke afspraak een no-show tarief in rekening brengen. Dit no-show tarief bedraagt maximaal de kosten van één uur begeleiding of therapie.

7. Hondgenoot en PGB
a. Coaching en begeleiding door Hondgenoot op basis van PGB vindt plaats op basis van een individuele overeenkomst. De kosten van het coachings- of begeleidingstraject worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

b. Deze coaching en begeleiding door Hondgenoot vindt slechts op afspraak plaats.

c. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.

d. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt de geplande afspraak conform de offerte in rekening gebracht.

e. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Hondgenoot maximaal de kosten van de oorspronkelijke afspraak conform de offerte in rekening brengen.

f. Betaling van de nota vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL TRIO 0198092202 tnv GGCM Splinter te Schalkhaar. Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.

g. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten.

h. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

i. De uitvoering van de opdracht wordt gepland in overleg met de opdrachtgever.

8. Hondgenoot in onderwijs, welzijn en instellingen
a. Diensten door Hondgenoot ten behoeve van instellingen in zorg, welzijn en onderwijs vinden plaats op basis van een door Hondgenoot uitgebrachte en door de instelling geaccordeerde offerte.

b. Hondgenoot zet bij haar werkzaamheden honden in.

c. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid geëvalueerd conform de eisen van Mens en Hond Consultancy. Tijdens de activiteiten is daarbij alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. Hondgenoot is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijk incident.

d. Wanneer door overmacht geen van de honden van het Hondgenoot team uitgebracht kunnen worden op een training, zal de training worden verzet.

e. Indien gewerkt wordt met een of meerdere honden die door Hondgenoot worden ingebracht dan zullen zijzelf een evaluatie van de geschiktheid van de hond uitvoeren.

f. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan kan gewerkt worden met andere honden die door Hondgenoot worden ingebracht.

g. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.

h. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt de geplande afspraak conform de offerte in rekening gebracht.

i. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Hondgenoot maximaal de kosten van de oorspronkelijke afspraak conform de offerte in rekening brengen.

j. Na accordering van de offerte ontvangt de instelling een nota. Betaling van de nota vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL TRIO 0198092202 tnv GGCM Splinter te Schalkhaar. Betaling dient te gebeuren binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de nota.

k. Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten.
Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

l. De uitvoering van de opdracht wordt gepland in overleg met de opdrachtgever.

m. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang of voortijdige beëindiging van de opdracht door de instelling is Hondgenoot gerechtigd het volledige geoffreerde bedrag in één keer in rekening te brengen, onder aftrek van reeds ontvangen betalingen.

n. Uitvoering van de opdracht door Hondgenoot vindt op afspraak plaats, in overleg met de instelling.

o. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst.

p. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt de geplande afspraak conform de offerte in rekening gebracht.

q. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan Hondgenoot maximaal de kosten van de geplande afspraak conform de offerte in rekening brengen.